Danh Sách Top Level

Thứ Hạng Tên Nhân Vật ID Nhân Vật Cấp độ Kinh Nghiệm
1 CaVe 1001000555 109 1428254460
2 Ti¬uNguy®t 1001000690 109 1180567320
3 LµcCa 1001000265 109 988407436
4 BuôngBö 1001000142 109 815495741
5 LâmNhãYªn 1001000155 109 517948638
6 Cò 1001000128 109 515933210
7 BuôngXuôi 1001000138 109 474767772
8 BanhRaÐiEm 1001000282 109 373363760
9 EmBanhRaRôi 1001000280 109 292434613
10 H¡cKÏH°n 1001000249 109 241876700
Thứ Hạng Tên Nhân Vật ID Nhân Vật Cấp độ Kinh Nghiệm
11 CaVe 1001000555 109 1428254460
12 Ti¬uNguy®t 1001000690 109 1180567320
13 LµcCa 1001000265 109 988407436
14 BuôngBö 1001000142 109 815495741
15 LâmNhãYªn 1001000155 109 517948638
16 Cò 1001000128 109 515933210
17 BuôngXuôi 1001000138 109 474767772
18 BanhRaÐiEm 1001000282 109 373363760
19 EmBanhRaRôi 1001000280 109 292434613
20 H¡cKÏH°n 1001000249 109 241876700

Bảng Xếp Hạng Cập Nhật Sau Khi Nhân Vật Thoát Game Hoặc Bảo Trì !