Top Tích Lũy Nhận Mốc

Thứ Hạng Tên Nhân Vật ID Nhân Vật Đạt Mốc
1 LøcKÏH°n 1001000600 5250000
2 BuôngXuôi 1001000138 5250000
3 BÕchKÏH°n 1001000135 5200001
4 #GÐoàn Minh Nh§t 1005000001 5012088
5 H°ngKÏH°n 1001000420 5000001
6 Ti«uCái 1001000130 5000000
7 Exterminator 1001000199 5000000
8 LittleAngel 1001000359 2000000
9 HAKAI 1001000137 26000
10 Gautu 1001000214 0
Thứ Hạng Tên Tài Khoản Đạt Mốc
11 LøcKÏH°n 5250000
12 BuôngXuôi 5250000
13 BÕchKÏH°n 5200001
14 #GÐoàn Minh Nh§t 5012088
15 H°ngKÏH°n 5000001
16 Ti«uCái 5000000
17 Exterminator 5000000
18 LittleAngel 2000000
19 HAKAI 26000
20 Gautu 0

Bảng Xếp Hạng Cập Nhật Tính Cả Khuyến Mại